انواع مثلث ها در نئوویو

چند دسته و حالت برای مثلث ها در تئوری نئوویو وجود دارد؟

تاریخچه:

در اوایل دهه 1990 ، اندکی پس از انتشار کتاب استادی در امواج الیوت، الگوهای جدیدی شروع کردن به ظاهر شدن. ( دیامتریک، سیمتریکال ، الگو ترمینال با موج 3 ممتد و انواع مثلث هایی با اشکال عجیب و غریب ). قبل از دهه 1990، اگر شما یک مثلث انبساطی می دیدید، موج B از نظر قیمتی کوچکتر از موج D بود. و هنگامیکه یک مثلث انقباضی شکل می گرفت، موج B از نظر قیمتی بزرگتر از موج D بود.

این رفتار سفت و سخت دهه 1990 شروع به فروپاشی کرد. اگر الگویی با یک موج A بزرگ شروع می شد، بجای آنکه موج B حداقل 0.618 برابر موج A را برگشت نماید، ممکن بود موج B به اندازه 30% موج A را برگشت کند و در نهایت از نظر قیمتی کوچکتر از موج D می شد. و اگر الگویی با موج A کوچک شروع می شد(شروع کننده یک مثلث انبساطی)، برعکس حالت قبل اتفاق می افتاد. و موج B ممکن بود بسیار بزرگتر از موج A می شد (138%) و پس از آن موج D می آمد که از نظر قیمتی بسیار کوچکتر از موج C و B بود. این نوع رفتار به این الگو شکل انبساطی در یک جهت و انقباضی در جهت دیگر می داد. ( Extracting اسمی بود که من با ادغام دو کلمه Expanding و Contracting ایجاد کردم.)

 در ابتدا فرض کردم این اشکال جدید مثلث ها نتیجه تناوب معکوس بین موج B و D می باشد ( پدیده ای که قبلا تنها در امواج شتابدار و بین موج 2و 4 دیده شده بود). هرچند این موضوع تا حدی درست بود، با گذشت زمان مشخص شد که اوضاع پیچیده تر می باشد. چند سال طول کشید تا کاملاً درک کنم ، اما با مطالعه الگوهای بیشتر ، توانستم آنها را به صورت منطقی تر دسته بندی کنم.

نتیجه:

به همان روش الگوهای 5 شاخه ( الگو های شتابدار دارای سه حالت اصلی ( موج 1 ممتد، موج 3 ممتد و موج 5 ممتد) و دارای تناوب استاندارد یا معکوس بین موج 2 و 4 می باشند)، قوانین مشابهی بین الگوهای 5 شاخه ای تصحیحی (مثلث ها)  بکار برده می شود. اگر موج A از مثلث “ممتد” باشد بعنوان مثلث انقباضی شناخته می شود. اگر موج C از مثلث “ممتد” باشد آنچه من مثلث خنثی می نامم شکل می دهند. اگر موج E از مثلث “ممتد” باشد بعنوان مثلث انبساطی شناخته می شود.

با اضافه کردن مثلث های خنثی فهمیدم این الگوها همواره در یک جهت انبساطی و در یک جهت انقباضی نیستند. و گاهی اوقات دارای تورم در وسط الگو می باشند. این زمانی بود که فهمیدم کلمه Extracting برای اشکار سازی این پدیده به اندازه کافی دقیق نبوده است. لذا استفاده از آن را متوقف کردم.

پاسخ:

امواج الیوت سنتی تنها دو الگوی مثلث انقباضی و مثلث انبساطی را می شناسد و اجازه هیچ تغییر حالتی را نمی دهد. تئوری نئوویو یک حالت سوم بنام مثلث خنثی معرفی می کند. ( جهت معرفی به قسمت تاریخچه مراجعه نمایید.) بعلاوه امکان دو نوع حالت تناوب برای هر مثلث را فراهم میکند.

نوع مثلث با توجه به اینکه کدام موج ( موج a, c, e) بزرگتر (ممتد) هست مشخص می گردد. و حالت مثلث براساس نوع تناوب ” استاندارد” یا ” معکوس” تعیین می شود.

برای مثال، در یک مثلث انقباضی با تناوب استاندارد ( جایی که موج a بزرگترین موج در جهت روند است)، موج B همواره بزرگتر از موج D می باشد. در الگویی مشابه با تناوب معکوس، موج D بزرگتر از موج B خواهد داشت. این حالت یک الگو با خصوصیات یک مثلث انقباضی می سازد ولی با شکل و کانال بندی متفاوت. یک مثلث انبساطی با تناوب استاندارد دارای موج D بزرگتر از موج B می باشد و در حالت تناوب معکوس برعکس این حالت اتفاق می افتد. این باعث بوجود آمدن یک الگو با خصوصیات مثلث انبساطی می گردد ولی با کانال بندی متفاوت. در نتیجه بیشترین سو تفسیر ها اتفاق می افتد. یک مثلث خنثی وقتی رخ می دهد که موج C بزرگترین شاخه الگو باشد. موج B در حالت استاندارد کوچکتر از موج D می باشد. ولی در حالت تناوب معکوس برعکس آن روی می دهد.

با وجود سه نوع ( بجای دو نوع) مثلث اصلی تحت تئوری نئوویو، بعلاوه اینکه هر کدام مجاز به داشتن دو حات تناوب “استاندارد” و “معکوس”  می باشند، این بدان معناست که در تئوری نئوویو در مجموع شش حالت برای مثلث ها وجود دارد.

 

How many Triangle categories and variations exist under NEoWave theory?

History:

In the early 1990’s, soon after the release of Mastering Elliott Wave, a host of new patterns began to emerge (Diametrics, Symmetricals, 3rd Extension Terminals, and oddly shaped Triangles). Prior to the 1990’s, if you saw an expanding Triangle, wave-B was smaller in price than wave-D. When a contracting Triangle formed, wave-B was larger in price than wave-D.

That rigid behavior construct began to crumble in the 1990’s. If the environment started off with a large A-wave, instead of wave-B retracing at least 61% of wave-A, wave-B might retrace as little as 30% of wave-A and end up being shorter in price than wave-D. If the pattern started off with a small A-wave (suggesting an expanding Triangle), the reverse occurred. Wave-B might be much larger (138% of wave-A), followed by a D-wave that was much shorter in price than wave-C and shorter in price than wave-B. That behavior gave these patterns the appearance of EX-panding in one direction and con-TRACTING in the other (“extracting” was the term I coined by merging the two words).

At first I assumed these new Triangles were the result of Reverse Alternation between waves-B and D (a phenomenon previously only witnessed in Impulsive patterns between waves-2 and 4). While that was partially correct, over time it became apparent the situation was more complex. It took me a few years to fully understand, but as I studied more patterns, I was able to more logically categorize them.

Result :

In the same way 5-legged, Impulsive patterns have three main variations (i.e., 1st, 3rd and 5th extensions) with each able to possess standard or reverse alternation between waves-2 and 4, the same rules apply to 5-legged corrections (i.e., Triangles). If wave-A of a Triangle “extends” it is known as a contracting Triangle. If wave-C “extends” it forms what I termed a neutral Triangle. If wave-E “extends” it is known as an expanding Triangle.

With the addition of neutral Triangles I realized these patterns were not always expanding in one direction and contracting in the other, but sometimes “bulging” in the middle. That’s when I realized the term “extracting” was not accurate enough to describe the phenomenon unfolding and, as a result, I stopped using the term.

ANSWER:

Orthodox Elliott Wave recognizes only two types of Triangles – Expanding and Contracting and allows no variational possibilities. NEoWave theory identifies a third, Neutral type (see definition below in History Section), plus allows two variational possibilities for each due to NEoWave Reverse Alternation.

Each type is determined by which leg (wave-a, c or e) is the longest and each variation is determined by whether alternation occurs in the “standard” or “reverse” way.

For example, in a standard Contracting Triangle (where wave-a is the longest leg in the direction of the trend), wave-b is always larger than wave-d. The same pattern with NEoWave Reverse Alternation will have wave-d larger than wave-b. This creates a formation with the behavior characteristics of a Contracting Triangle, but not the appearance or channeling of one. A standard Expanding Triangle contains a d-wave that is larger than the b-wave, but when NEoWave Reverse Alternation is present the opposite exists. This again will create a pattern with the behavior of an Expanding Triangle but not the channeling of one; as a result, most misinterpret such action. A NEoWave Neutral Triangle occurs when wave-c is the longest leg of the pattern. Wave-b in a “standard” Neutral Triangle is smaller than wave-d, but the opposite occurs when NEoWave Reverse Alternation is present.

With three (instead of two) primary Triangle types under NEoWave theory, plus with each allowed to possess standard or Reverse Alternation, that means under NEoWave theory there are a total of six variational, Triangle possibilities.

 

توضیحات بیشتر نویسنده:

 

الگوهای تصحیحی در نئوویو شامل دو دسته کلی زیر می شود :

الف)  الگوهای استاندارد

ب)  الگوهای غیر استاندارد

 

الف) الگوهای استاندارد نیز خود شامل موارد ذیل می گردد:

1-زیگزاگ و تخت ( 3 موجی)

2-مثلث ها ( 5 موجی)

3- دیامتریک (7 موجی)

4- سیمتریکال (9 موجی)

 

ب) الگوهای غیر استاندارد شامل موارد زیر می شود:

1- هر ترکیب دو گانه : یعنی هنگامی که دو الگو تصحیحی استاندارد با یک X موج به هم متصل می شوند.

2- هر ترکیب سه گانه: یعنی هنگامی که سه الگو تصحیحی استاندارد با دو X موج به هم متصل می شوند.

3- ترکیب های دو گانه جاری: یعنی هنگامی که دو الگو تصحیحی استاندارد با یک X موج بزرگ به هم متصل می شوند و تصحیح دوم بالاتر از تصحیح اول قرار می گیرد.

 

انواع مثلث ها در نئوویو: 

مثلث ها براساس اینکه کدام موج ( A , C , E ) بزرگتر است به 3 دسته اصلی تقسیم می شوند :

انواع مثلث ها در نئوویو

———————————————————————————————————————————————————————————–

همچنین با توجه به دو حالت تناوب بین موج B و D در مثلث ها، کلا 6 نوع مثلث پدید می آید :

 

انواع مثلث ها در نئوویو

 

جهت مطالعه مقالات بیشتر در زمینه نئوویو می توانید بخش آموزش را مطالعه نمایید.

همچنین علاقمندان می توانند بخش آموزش سایت آقای نیلی را نیز از این لینک ملاحظه نمایند.

 

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

 

برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.

موفق و پیروز باشید.

 

تلگرام شیراز نئوویو

درباره ی نادر برادری

نادر برادری هستم کارشناس ارشد سازه، 42 ساله و ساکن شیراز. پس از 20 سال تحقیق و تجربه عملی در بازارهای مالی، مفتخرم حاصل دانش و تجربه خودم را در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی قرار دهم.

4 دیدگاه

  1. Jamal Mousavi nezhad

    با عرض سلام و ادب و خسته نباشید
    جناب برادری اینگونه که فرمودین آیا میشه مثلث خنثی با تناوب معکوس رو از شتابدار ترمینال با موج 3 ممتد و 5 کوتاه شده تشخیص داد؟

  2. سلام استاد وقت بخیر
    استاد در مثلث های انبساطی اگر پساالگوییش پاس نشه و موج E در مدت زمانی کمتر بازگشت بشه میتونه X موج در حال تشکیل باشه؟

دیدگاهتان را بنویسید